Las Cooperativas De Trabajo Asociado Y La Aplicación Del Derecho Del Trabajo

Resumen del libro

libro Las Cooperativas De Trabajo Asociado Y La Aplicación Del Derecho Del Trabajo

El treball associat en cooperativa presenta tal complexitat reguladora que, si bé no pot considerar-se com un treball per compte daltri regulat pel Dret del Treball, tampoc pot dir-se que es tracte sense més dun treball autònom. En les cooperatives de treball associat laplicació del dret del treball es produeix per una doble via. Per un costat per la pròpia normativa cooperativa, inspirada en la laboral, que procedeix a la importació dinstituts laborals, si bé adaptats i modalitzats per a la seua aplicació i implantació en un terreny divers, encara que sobserva un procés de deslaboralització des de la LGC de 1999. I, dun altre, mitjançant les pròpies normes laborals que sestenen a les cooperatives. Així ocorre en les polítiques de foment de locupació, la contractació a temps parcial, la prevenció de riscos laborals i la conciliació de la vida laboral i familiar, entre altres. El present treball procedeix a analitzar aquests dos processos mitjançant un estudi de la legislació aplicable, estatal i autonòmica, i dels diversos instituts laborals implicats i defensa la superació daquesta doble forma daplicació del Dret del Treball mitjançant la creació duna relació laboral especial perquè el foment de les empreses deconomia social previst en lart. 129 de la Constitució es duga a terme sobre la base de paràmetres que no suposen pitjors condicions de treball que lempresa capitalista. Es tracta de garantir des de la llei unes condicions de treball que no devaluen el fenomen cooperatiu i que impedisquen laparició del cooperativisme espuri. Per a això és necessari tenir en compte més laspecte laboral que la seua especificitat societària, configurant des de la llei una relació laboral especial basada en un doble contracte, un laboral i un altre societari, en raó de les especialitats i diferències que presenten els socis treballadors. Daquesta manera es resoldrien molts dels problemes aplicatius del Dret del Treball, que …


Ficha del Libro

  • Número de páginas: 608
  • Autor: Juan Lopez Gandia
  • Tamaño: 1.99 - 2.16 MB
  • Descargas: 2300

Opciones de descarga disponibles

Si deseas puedes conseguir una copia de este libro en formato PDF y EPUB. A continuación te detallamos un listado de opciones de descarga directa disponibles:


Opinión de la crítica

POPULAR

4.3

90 valoraciones en total